Syarat Yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat – Part 2

Syarat Yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat – Part 2

Dalam artikel Part 1, telah diterangkan tentang hibah mutlak dan perbezaan cara aplikasi hibah mutlak oleh syarikat-syarikat yang menawarkan perkidmatan. Secara ringkas, hibah mutlak atau disebut juga sebagai hibah munjizah adalah hibah yang dibuat tanpa syarat ataupun balasan.

Apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hibah mutlak akan memberi kesan berikut:

 1. Harta yang dihibah akan berpindahmilik kepada penerima hibah secara serta merta.
 2. Hak milik penerima hibah kekal dan tiada had tempoh
 3. Pemberi hibah hilang kuasa dan hak milik ke atas fizikal harta yang dihibah dan manfaatnya (contoh: kutipan sewa rumah)

 

Syarat yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat adalah hibah yang disertai dengan syarat atau balasan yang mengikat akad hibah tersebut. Namun begitu, bukan sewenang-wenangnya kita boleh meletakkan apa jua syarat yang dimahukan. Syarat tersebut mestilah tidak fasid, iaitu tidak bercanggah dengan hakikat hibah iaitu pemberian secara sukarela.

Maka syarat yang diletakkan mestilah tidak menjejaskan indikasi bahawa pemberi hibah benar-benar redha untuk memberikan hartanya.

Pensyaratan dalam hibah boleh berlaku dalam bentuk sighah secara idafah, tawqit, dan ta’liq:

 1. Idafah: Disyaratkan tidak dikuatkuasa serta merta, tetapi pada masa akan datang. “Saya hibahkan harta ini pada bulan hadapan.”
 2. Tawqit: Menetapkan tempoh untuk pemilikan harta yang dihibah. “Saya hibahkan harta ini untuk setahun.”
 3. Ta’liq: Meletakkan syarat berlakunya sesuatu perkara, barulah akad hibah akan berkuatkuasa. “Jika Amad datang, saya hibahkan kepada kamu rumah ini.”

Hibah yang dilakukan secara idafah, tawqit, dan ta’liq mempunyai isu dari kesahan hibah dan perlu diteliti sekiranya ia bertentangan dengan hakikat hibah. 

Hibah bersyarat juga boleh dibuat dengan sighah taqyid, di mana perlaksanaan akad hibah itu bergantung kepada syarat. Hibah ini dibahagikan kepada hibah dengan syarat umra, ruqba dan dengan syarat balasan.

 

Syarat Hibah yang dibahaskan

Antara syarat hibah yang dibincangkan dalam perbahasan fiqh seperti berikut:

 • Hibah dengan balasan
 • Syarat melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan
 • Syarat penerima hibah tidak bertasarruf dengan harta yang dihibah
 • Mensyaratkan penerima hibah melangsaikan hutang penghibah
 • Syarat pemberi hibah masih boleh menikmati manfaat harta yang dihibah selagimana dia masih hidup
 • Syarat pindahmilik selepas kematian penghibah. 

 

Syarat Fasid dalam Hibah

Contoh syarat fasid ialah meletakkan syarat seperti harta yang dihibah tidak boleh dijual atau dihibah kepada orang lain, atau mesti dijual kepada orang tertentu.

Syarat fasid yang lain ialah syarat yang tidak selari dengan etika dan undang-undang, contohnya suami menghibahkan kepada isteri yang diceraikan dengan syarat bekas isteri itu tidak boleh berkahwin sepanjang umurnya. 

Hibah yang dibuat dengan syarat fasid adalah sah, namun syarat yang mengikat itu terbatal. Syarat yang rosak tidak membatalkan hibah tersebut.

 

Nilai Balasan Hibah

Hibah dengan syarat balasan zahirnya menyerupai akad pertukaran (mu’awadat). Untuk mengekalkan status pemberian hibah ini sebagai akad tabarru’, maka diperuntukkan agar nilai harta yang dihibah mestilah lebih rendah dari nilai balasan yang disyaratkan. Ini juga bagi mengelakkan ia dianggap sebagai transaksi jualbeli, dan bukannya hibah.

Syarat hibah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan itu perlu diteliti satu persatu. Secara umumnya, tindakan itu mestilah:

 1. Tidak mustahil untuk ditunaikan
 2. Ditentukan dengan jelas
 3. Tidak menyalahi etika dan undang-undang

 

Hibah Ruqba dan Umra

Kebiasaannya syarat diletakkan dalam akad hibah bertujuan memelihara dan menjamin kedudukan penghibah pada masa hadapan setelah hartanya dihibahkan. Ini bagi mengelakkan penerima hibah mengabaikan dan berpaling tadah setelah hakmilik harta berubah tangan.

Syarat taqyid (mengikat) seperti Umra atau Ruqba diletakkan dalam kontrak hibah berdasarkan keperluan dan kehendak penghibah dan dipersetujui oleh penerima melalui ijab qabul.

Penjelasan lanjut berkenaan Umra dan Ruqba akan dibincangkan dalam artikel Part 3 insyaAllah..

Syarat Yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat – Part 2

Buat Jenis Hibah Mutlak Atau Bersyarat? – Part 1

Hibah adalah pemberian harta kepada penerima hibah semasa hidupnya, tanpa balasan, dan dilakukan atas dasar kasih sayang. Harta yang dihibah mestilah dimiliki sempurna oleh pemberi hibah sepenuhnya; tidak terikat dengan pinjaman bank, cagaran atau bentuk sekatan lain. Ini adalah definisi biasa hibah yang kita fahami.   

Jika diikutkan definisi hibah ini, rumah yang masih dalam pinjaman TIDAK BOLEH dihibahkan. Namun begitu, majoriti rumah yang dimiliki di Malaysia adalah rumah bercagar yang terikat dengan pinjaman. Dan majoriti harta beku yang kini telah mencecah RM70,000,000,000 (bilion) adalah harta tak alih iaitu rumah atau tanah. Lebih dukacita, sebahagian besar harta beku adalah harta warisan umat Islam yang tidak diuruskan pusakanya mengikut prosedur yang telah ditetapkan.Waris rugi, ekonomi umat Islam secara keseluruhannya pun rugi.

harta umat islam beku

Antara punca banyaknya harta beku itu ialah kerana harta tersebut tidak dirancang cara pembahagiannya semasa hidup. Seterusnya berlaku perebutan harta, waris tidak tahu Faraid dan bertangguh menguruskan pusaka. Kaedah yang berkesan untuk membahagikan harta KEPADA WARIS ialah menggunakan kaedah hibah.

 

Hibah Mutlak

Banyak syarikat yang menggunakan Hibah Mutlak, berbanding Hibah Bersyarat (langsung tidak bermakna hibah mutlak lebih baik ya). Lain syarikat, lain kaedah yang digunakan untuk melaksanakan hibah ini. Disebabkan ia berkait dengan undang-undang, setiap kaedah yang digunakan akan membawa implikasi yang berbeza-beza kepada harta yang dihibah dan penerimanya.

Harta yang boleh dihibah mutlak hanyalah HARTA YANG TIDAK BERCAGAR, iaitu yang telah dilangsaikan bayaran ansuran pinjaman atau dibeli secara tunai. Geran rumah tersebut jelas tertera nama pemilik dan tiada sekatan atau kaveat yang tertulis dalam geran. 

Kaedah paling asas hibah mutlak ialah menggunakan Borang 14A tanpa adanya dokumen hibah. Selain itu, ada syarikat yang menyediakan dokumen hibah mutlak terlebih dahulu dan disusuli dengan Borang 14A. Ada juga yang menggunakan jalan Mahkamah Sivil iaitu menyediakan deklarasi hibah bersama-sama dengan Surat Kuasa Wakil.

Kesan Hibah Mutlak

Kesan utama hibah mutlak ialah pemilikan harta berpindah milik daripada pemilik harta kepada penerima serta merta (ada perbezaan bagi deklarasi hibah Surat Kuasa Wakil). Ini menepati elemen sempurna milik (tiada hutang) dan harta yang dihibah telah dipindahmilik bukan sahaja secara syarie (hibah), malah dari segi undang-undang (borang 14A). Maka ada yang menyokong penuh hibah mutlak secara Borang 14A kerana hak penerima sudah secure apabila harta itu telah dipindahmilik ke atas namanya. Hibah ini sangat sukar untuk dipertikaikan lagi.

Namun adakah nasib PEMBERI hibah itu secure setelah harta diagihkan?

Setelah proses sempurna, adakah sebarang jaminan bahawa penerima hibah itu contohnya si anak masih kekal perangai baiknya, sikapnya dan ketaatan kepada pemberinya, si ibubapa?

Apabila rumah sudah menjadi miliknya, si anak berkuasa penuh ke atas harta tersebut. Tiada halangan untuknya menjual rumah itu untuk mendapatkan habuan wang segera. Malah ada kes ibubapa dihalau setela rumah dipindahmilik.

Niat baik ibubapa untuk menghadiahkan harta kepada anak berubah menjadi tragedi apabila silap menggunakan instrumen. Kita sebenarnya boleh mengawal risiko ini dengan menggunakan Hibah Bersyarat.

 

Hibah Mutlak Menggunakan Borang 14A

Contoh Hibah Mutlak ialah membuat pindahmilik rumah menggunakan Borang 14A Kanun Tanah Negara, iaitu proses yang sama seperti menjual beli rumah.

pindahmilik rumah

 

Tetapi ini adalah hibah, maka niat ia ditukar nama ialah atas dasar kasih sayang pemilik harta kepada penerima. Dalam borang 14A ini, untuk ruangan balasan boleh diletakkan balasan ‘kasih sayang’. Ini adalah sebab balasan yang diterima dari segi undang-undang.

 

balasan kasih sayang

Duti Setem Pindahmilik

Asasnya, sebarang bentuk pindahmilik akan dikenakan duti setem. Namun begitu, pihak kerajaan telah memberikan pengecualian dan diskaun duti setem untuk pindahmilik kasih sayang. Tetapi, bukan sebarang hubungan kasih sayang ya. Jika anda dah terfikir nak menggunakan alasan kasih sayang untuk lari dari membayar duti, ada berita buruk. Hanya pindahmilik berikut yang boleh mendapat diskaun duti setem:

Diskaun 50%:

 • Ibu/bapa kepada anak
 • Anak kepada ibu/bapa

Diskaun 100% atau pengecualian duti setem:

 • Suami kepada isteri
 • Isteri kepada suami

Selain daripada hubungan di atas, duti setem penuh dikenakan. Maka jika pindahmilik dilakukan antara adik beradik, maka tiada diskaun diberikan ke atas duti setem. Begitu juga jika hibah ditujukan kepada bekas isteri – duti setem penuh dikenakan kerana hubungan suami isteri sudah terbubar.

 

Hibah Mutlak Menggunakan Surat Kuasa Wakil

Ada syarikat yang membuat deklarasi hibah bagi menetapkan arahan hibah dan digandingkan bersama dengan Surat Kuasa Wakil. Ini berbeza dengan kaedah hibah mutlak Borang 14A di atas. Kaedah ini menggunakan jalan Mahkamah Sivil, dan tidak melibatkan Mahkamah Syariah. Apabila pemberi itu telah menandatangani Surat Kuasa Wakil, atau Power of Attorney, bermakna dia sudah menyerahkan hak kuasa kepada syarikat itu untuk bertindak menjalankan urusan ke atas harta yang telah dihibah.

Sepertimana hibah mutlak, pemilik asal telah kehilangan kuasa ke atas harta tersebut. Tiada transaksi boleh dilakukan ke atas harta itu oleh pemberi mahupun penerima hibah kerana harta itu kini telah tertakluk di bawah kuasa syarikat. Sebarang tindakan memerlukan persetujuan syarikat, kerana kuasa mengurus sudahpun diturunkan sepenuhnya kepada syarikat.

Sudah tentu, antara isu besar yang perlu dititikberat ialah pindahmilik ini akan melibatkan duti setem penuh. Ini adalah antara kos tinggi yang perlu ditanggung.

Deklarasi hibah mengandungi arahan yang perlu dilaksanakan oleh syarikat. Ambil perhatian tentang kos perlaksanaan yang akan dicaj oleh syarikat apabila pemberi hibah meninggal kelak. Ia semestinya tidak sedikit. 

 

Hibah Bersyarat

Perbincangan tentang hibah bersyarat lebih panjang. Ada khilaf dalam kalangan pendapat ulama, namun Wasiyyah Shoppe telah berjaya merungkai permasalahan ini dan akhirnya menghasilkan solusi dokumen hibah bersyarat yang telah diiktiraf oleh para hakim Mahkamah Syariah di Malaysia.

Untuk mengelakkan jadi berjela-jela, lebih sesuai rasanya dihuraikan di Part 2. Nantikan…

 

Harta Yang Boleh Dihibah

Harta Yang Boleh Dihibah

Hibah seringkali diterjemah kepada maksud ‘hadiah’. Sebagai contoh, kita hibahkan atau hadiahkan harta dan rumah kepada isteri dan anak-anak. Bagaimana pula dengan memberi hadiah kepada cikgu sempena Hari Cikgu, adakah ini juga disebut sebagai Hibah? Tidak sesuai, bukan? Kita tafsirkan pemberian seperti ini sebagai hadiah, bukannya Hibah.

Nampak sama, tapi tak serupa. Apa yang membezakan keduanya ialah niat tindakan memberi itu dilakukan; Hadiah diberi untuk memuliakan seseorang seperti cikgu tersebut manakala Hibah pula adalah pemberian atas dasar kasih sayang.

Hibah dari segi bahasa adalah suatu pemberian semasa hidup harta yang dimiliki oleh pemberi hibah kepada penerima secara sukarela dan tanpa mengharapkan sebarang balasan.

Ada beberapa keyword penting dalam definisi hibah di atas yang menjadi teras, yang membezakannya dengan wasiat dan sebagainya.

Selain hadiah, sedekah juga ada sedikit persamaan dengan hibah. Bezanya, sedekah dilakukan bagi mengharapkan pahala dan keberkatan rezeki, bukan atas dasar kasih sayang. Maka ini juga terkeluar dari makna hibah.

Tidaklah kritikal untuk anda tahu perbezaan antara hibah, hadiah dan sedekah. Namun menulis dari pengalaman, semakin lama dalam industri, semakin banyak bertembung dengan urusan prospek dan client yang menggunakan hibah untuk mencapai objektif yang tidak sepenuhnya atas dasar kasih sayang.

Syarat Barang Yang Boleh Dihibah

Objektif membuat perancangan harta ialah untuk memastikan hasrat pemilik harta tercapai, khususnya apabila dia sudah berada di alam lain. Jika hasrat itu dizahirkan melalui dokumen hibah, maka dokumen yang dibuat mestilah sempurna. Indicator yang menentukan kesempurnaan sesuatu dokumen hibah itu ialah apabila dokumen tersebut diteliti oleh hakim Mahkamah Syariah dan berjaya disahkan.

Antara kriteria yang diteliti oleh hakim ialah samada dokumen hibah itu menepati empat rukun Hibah, iaitu:

 • Pemberi (al-Wahib)
 • Penerima (al-Mawhub lahu)
 • Harta yang dihibah (al-Mawhub)
 • Sighah (ijab dan qabul)

Nampak macam mudah, kan? Sebab itu ada yang rasa confident untuk sediakan dokumen sendiri untuk jimatkan kos. Atau mendapatkan servis peguam yang boleh buat dengan kos yang murah, tanpa mengesahkan samada peguam itu pernah mendapat pengesahan dokumen hibah yang disediakan kepada pelanggan.

Sebenarnya, penyediaan dokumen hibah tak mudah. Banyak sudut yang perlu diambil kira. Nak lebih terjamin, buatlah dokumen hibah dengan pengeluar hibah TERBANYAK di Malaysia, iaitu Wasiyyah Shoppe. Maaf, iklan sekejap 😛

Sambung semula..

Antara rukun hibah ialah harta yang dihibah mestilah memenuhi syarat berikut:

1. Harta yang halal. 

2. Mempunyai nilai di sisi syarak.

3. Harta itu milik pemberi hibah. 

4. Harta itu boleh diserah milikkan. 

5. Harta sudah wujud semasa dihibahkan. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah dan sebagainya. 

6. Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah.

Harta yang Tidak Boleh diHibah

Secara umumnya, harta yang tidak boleh dihibah ialah harta yang tidak menepati sekurang-kurangnya salah satu daripada ciri-ciri di atas. Untuk lebih mudah faham, antara contoh harta yang TIDAK BOLEH DIHIBAH ialah:

 • KWSP (Paling popular – rujuk artikel ini untuk penjelasan lanjut)
 • Pencen terbitan (rujuk di SINI)
 • Ganjaran terbitan
 • Pampasan insurans/Takaful caruman majikan
 • Harta milik orang lain
 • Harta yang dipegang sebagai pemegang amanah
 • Harta tidak patuh syariah

Bila Last Boleh Buat Hibah?

Bila Last Boleh Buat Hibah?


Bila menyebut tentang syarat untuk memohon perlindungan Takaful, kebanyakan masyarakat sudah tahu bahawa polisi Takaful hanya boleh diambil semasa masih sihat sahaja. Jika sudah sakit, syarikat berhak menolak permohonan sekiranya dinilai sakit itu sudah kronik dan tidak ‘economically feasible’ untuk dilindungi. Jangan salahkan syarikat kerana ia bersangkut paut juga dengan tabung tabarru’ sumbangan peserta-peserta Takaful yang lain.

Persoalan sama juga timbul untuk Hibah. Berbeza dengan Takaful, soalan ‘bila last boleh buat Hibah’ ini jarang timbul kerana umumnya masyarakat masih belum benar-benar memahami tentang konsep Hibah. Maka itulah peranan kami sebagai perunding Wasiyyah Shoppe, iaitu untuk memahamkan masyarakat mengenai Hibah agar mereka menyegerakan penyediaan dokumen Hibah sebelum hilang kelayakan.

Bagi kebanyakan orang, apa yang difahami dengan Hibah ialah ia bermaksud hadiah, dan harta yang dihadiahkan itu diberi oleh pemilik harta semasa hidup. Jika pemilik sudah meninggal, maka tiada lagi ruang untuk Hibah kerana harta tersebut kini menjadi harta pusaka dan tertakluk kepada pembahagian Faraid.

Pendek kata, Hibah itu adalah perancangan harta semasa hidup.

Sebenarnya masih ada syarat lain yang menentukan keadaan di mana Hibah sudah tidak lagi boleh dibuat atas sebab-sebab yang tertentu.

Keadaan ini disebut sebagai ‘Marad al-Maut’.

Marad al-Mawt

Ringkasnya, Marad al-Mawt bermaksud ‘sakit yang membawa kepada kematian’. Sukar untuk membuat senarai kondisi penyakit-penyakit yang dihidapi, tetapi secara umumnya seperti berikut:

 • Penyakit itu membawa kepada kematian
 • Pesakit mati dalam tempoh kurang setahun akibat penyakit tersebut, atau selepas setahun dalam keadaan penyakit bertambah serius.
 • Penyakit itu boleh melupakan pesakit itu daripada kepentingan yang bersifat keduniaan.

Untuk mudah memahami, antara contoh Marad al-Mawt ialah kanser kronik tahap empat, terlantar dalam vegetative state dan sebagainya.

Hibah Semasa Marad al-Mawt

Sekiranya Hibah dibuat dalam keadaan pemilik harta Marad al-Mawt, kesannya amatlah besar terhadap waris yang sepatutnya menjadi penerima Hibah. Hibah yang dibuat itu boleh ditolak dan taraf dokumen tersebut samalah seperti pemberian Wasiat dan tertakluk kepada hukum Wasiat iaitu:

 • Maksimum 1/3 daripada harta
 • Penerima bukan dalam kalangan waris, melainkan mendapat persetujuan waris-waris yang lain.

Kesimpulan

Masyarakat kita memang suka bertangguh, terutamanya apabila melibatkan perancangan harta dan kewangan. Malangnya, masa terakhir untuk Hibah tidak berada di bawah kawalan kita. Sakit dan mati itu termasuk dalam ilmu dan rahsia Allah. Dan bila ia tiba, hilang sudah kelayakan untuk Hibah. Yang ada cuma wasiat, atau pusaka.

Buatlah Hibah, agar waris tidak Hiba. Whatasapp saya Ansari, 019-749 8210 untuk details

Perbezaan Pendapat Tentang Hibah Harta Bercagar

Perbezaan Pendapat Tentang Hibah Harta Bercagar

Saya tertarik dengan ulasan sahabat saya tentang hibah harta bercagar. Rasanya perlu saya ulas kerana secara direct ia berkaitan tentang perkhidmatan yang ditawarkan Wasiyyah Shoppe Bhd. Walaupun telah beberapa kali saya ulaskan isu ini, saya tetap akan mengulasnya kembali apabila ditimbulkan.

Untuk pengetahuan masyarakat, kami telah menjalankan satu kajian ilmiah tentang hibah harta bercagar. Laporan penyelidikan setebal 380 ms ini telah menjadi panduan kepada kami dalam penghasilan perkhidmatan HIBAH HARTA BERCAGAR.

geran penyelidikan hibah harta bercagar
DARI kiri: Pensyarah kanan FPI UKM, Dr Noor Lizza Mohamed Said; Timbalan Dekan FPI UKM, Prof Madya Dr Salasiah Hanin Hamzah; Koordinator Undang-Undang Wasiyyah Shoppe, Affendy Nanyan; Pengarah Eksekutif Wasiyyah Shoppe, Ariffin Sabirin; Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Jaringan Industri UKM, Prof Dato Dr Imran Ho; Dekan FPI UKM , Prof Dr Wan Kamal Mujani dan Ketua Jabatan Syariah FPI UKM, Dr Mat Noor Mat Zain. (Sumber: Berita Harian)

Pandangan ulama’ muktabar dan kes-kes yg telah diputuskan Mahkamah Syariah Malaysia menjadi kajian dan telah ditemui satu panduan jelas baik dari segi hukum mahupun undang-undang yg terguna pakai di Malaysia bahawa hibah harta bercagar adalah SAH & MENGIKAT tetapi mestilah berdasarkan panduan ketat tertentu. Bukan semberono sahaja amalannya.

Hujah Dibenarkan Hibah Harta Bercagar

Walaupun hujah saya banyak tetapi saya akan hanya ketengahkan 4 hujah sahaja.

1. Pemindahan hakmilik dari sudut undang2 sivil dan hukum syarak adalah berbeza sifatnya.

Undang-undang Sivil menafsirkan ‘pemindahan hakmilik’ ialah tukar nama dari nama ayah kepada nama anak. Ini adalah PINDAHMILIK & bukan HIBAH secara harfiahnya.

Hukum syarak pula menafsirkan hibah sebagai tindakan pemberian secara sukarela dan ia sempurna apabila lengkap rukun dan syaratnya. Pindahmilik nama dalam geran TIDAK PERNAH menjadi syarat kepada sempurnanya hibah. Ada puluhan kes di dalam Jurnal hukum yang disahkan oleh mahkamah syariah tetapi tidak berlaku pindahmilik.

Rukun hibah ialah harta, pemberi, penerima, ijabqabul dan disempurnakan dengan al qabd. Pindahmilik nama dalam geran hanyalah salah satu bentuk al qabd iaitu al qabd hukmi.

Al qabd juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah saya hibahkan rumah saya kepada anak dan sempurna rukunnya . Saya tidak pindahmilik nama dalam geran sebaliknya saya hanya memberikan kunci rumah sahaja kepada anak. Itupun al qabd dan hibah itu sempurna.

Undang-undang hibah Brunei yang telah diwartakan secara jelas menyebut bahawa hibah itu sempurna apabila rukun dan syarat al qabd berlaku. Undang2 Brunei juga secara jelas menyatakan bahawa PINDAHMILIK nama dalam geran tidak perlu berlaku ketika aqad hibah dilaksanakan. Pindahmilik boleh berlaku pada bila-bila masa selepas aqad. Perlu kita faham Brunei memegang ketat pandangan Shafie jauh lebih ketat dari Malaysia sendiri.

2. Mahkamah Syariah bebas menggunapakai pandangan selain Shafie dalam urusan muammalat.

Benar kebanyakan hakim Mahkamah Syariah berpegang kepada pandangan Shafie namun bukan dalam semua keadaan rigidnya begitu. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan hujah peguam, maslahah, panduan kes-kes lepas ( namun bukan precedent ) dan ijtihad. Enakmen Pentadbiran Islam Negeri2 juga memperuntukkan kebenaran penggunaan pandangan mazhab lain dan juga penggunaan ijtihad.

Peguamlah yang perlu berhujah kenapa kes hibah harta bercagar tersebut adalah sah berdasarkan pandangan2 ulamak. Untuk menyampaikan hujah yang baik pula para peguam perlulah melengkapkan diri dengan ilmu yang mantap.

3. MRTT / MRTA sebagai jaminan hutang.

Isu ini juga diulaskan sahabat saya. Pandangan yang diberikan ialah secara logik. Secara ilmiahnya perlu dihujahkan pandangan ini dari konteks kes-kes yang telah diputuskan dan kitab2 ulamak muktabar.

Dari sudut kes-kes yg telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah, ada alasan penghakiman Mahkamah Syariah telah menyebut secara jelas bahawa Mahkamah mengambilkira MRTA sebagai salah satu bentuk dhaman. Jika hakim yang bijaksana dan mempunyai kuasa undang-undang boleh menerima MRTA/MRTT sebagai jaminan siapa pula kita orang biasa ini nak menidakkan kebijaksanaan hakim ? Kes mana yang alasan penghakimannya begitu ? Boleh search sendiri😊.

Dari segi pandangan ulamak pula ada pandangan Allahyarham Dr Wahabah Zuhaili di dalam kitabnya yang menyebut secara jelas bahawa hibah harta bercagar boleh dilaksanakan dengan syarat didatangkan satu bentuk jaminan kepada pembiaya. Kitab mana? Kena search sendiri jugalah 😊

4. Hibah ini kuasa Mahkamah Sivil atau kuasa Mahkamah Syariah?

Antara sebab utama kekeliruan dalam masyarakat tentang hibah ini ialah apabila ia dlihat dari perspektif undang-undang sivil. Kita bicara tentang hibah tetapi kita melihat dari perspektif sivil sedangkan hibah itu bidangkuasa mahkamah syariah. Kanun Tanah Negara juga memperuntukkan tentang bidang kuasa mahkamah syariah.

Ya saya faham pandangan sivil tidak boleh diketepikan tetapi ia juga tidak boleh digunakan 100% untuk mentafsir hibah. Kalau inilah yang kita buat, maka apa gunanya kita ada mahkamah dan undang-undang syariah? Baik kita balik semula kepada zaman sebelum 1988 apabila kes2 berkaitan Islam dibicarakan di mahkamah sivil oleh hakim sivil & kadi hanya dipanggil sebagai saksi sahaja.

Bukankah kita sebagai orang Islam bertanggungjawab untuk memertabatkan undang-undang dan mahkamah syariah? Kalau bukan kita siapa lagi? Ini jugalah antara misi Ketua Hakim Syariah Malaysia Dato Dr Na’im apabila saya bertemu dengannya 22hb Jun yang lepas.

Kesimpulan

Ulasan tentang hibah harta bercagar perlulah dibuat berdasarkan kajian ilmiah dan bukan sekadar bertanya2 kepada dua tiga orang kawan atau sekadar dari pengalaman sendiri sahaja kerana kapasiti kita secara individu adalah terhad.

Di Wasiyyah Shoppe Berhad, kami melalui proses yang panjang dengan disiplin ilmiah yang sangat ketat sebelum dihasilkan apa2 perkhidmatan. Dapatan penyelidikan dibentang di depan pakar undang2 Syariah dan dibahaskan secara terperinci. Keputusan dibuat secara kolektif bukan individu.

Malah pengerusi panel syariah kami yang baru Dato Seri Dr Hj Md Yusup Che Teh juga merupakan salah seorang mantan hakim mahkamah rayuan syariah yg telah meluluskan kes hibah harta bercagar yg ‘landmark’. Secara peribadi saya banyak belajar selok belok perundangan syariah dari beliau.

Apapun kita meraikan pandangan yang pelbagai ini dan semua orang berhak kepada pandangan masing2 berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing2. Khilaf itu rahmah dan tidak menjadikan kita bermusuh. Kita tetap bersaudara walaupun berbeza pandangan sebagaimana adabnya ulamak2 terdahulu dalam berkhilaf. Wallahuaklam.

~ En. Ariffin Sabirin, CEO Wasiyyah Shoppe