Instrumen Hibah semakin banyak menarik perhatian masyarakat bagi merancang pewarisan harta. Selaras dengan perkembangan tersebut, di pasaran semakin banyak pihak yang menawarkan perkhidmatan menyediakan dokumen hibah, terutamanya hibah hartanah.

Walau bagaimanapun, dokumen hibah yang dihasilkan oleh setiap pihak tidak serupa kesannya. 

Tanpa memahami perbezaan yang wujud, sebahagian masyarakat akan mengambil jalan singkat dengan memilih penyedia dokumen yang ‘nampak’ paling murah.

Itulah kesilapan biasa, kerana ‘murah’ yang dilihat mungkin hanya pada kos penyediaan dokumen pada zahirnya.

Sedangkan kos perlaksanaan hibah boleh menjadi jauh lebih tinggi berbanding penyediaan dokumen. Sekiranya waris tidak mampu membayar kos berkenaan, harta yang dihibahkan tidak dapat diturunmilik kepada nama penerima.

Lebih membimbangkan, kos menjadi lebih ‘mahal’ sekiranya hibah terbatal, dan penerima terpaksa berputih mata tidak memperoleh harta yang diwariskan itu.

Penulisan ini bertujuan menerangkan perbandingan produk hibah hartanah yang ditawarkan di pasaran, tanpa menyatakan secara spesifik syarikat, organisasi atau institusi yang mana satu menawarkan ciri-ciri produk yang dinyatakan.

Hasrat saya agar perbandingan yang dibuat menyentuh segala aspek penting yang perlu diambil kira dalam membuat keputusan memilih penyedia dokumen.

 

Perbandingan Syarikat Yang Menawarkan Hibah Hartanah Bercagar/Tidak Bercagar

Isu penting yang dibahaskan setelah sekian lama adalah berkenaan isu hibah rumah yang masih dalam pinjaman.

Juga dikenali sebagai hibah harta bercagar, kerana rumah tersebut dicagarkan kepada pihak pembiaya seperti bank selagi mana pembayaran balik pembiayaan rumah belum selesai. 

 

hibah rumah

 

Dalam pasaran hari ini, terdapat pelbagai syarikat dan organisasi yang menawarkan khidmat menyediakan dokumen hibah hartanah:

 

👉 Ada yang hanya menawarkan penyediaan dokumentasi Hibah untuk rumah yang tiada hutang sahaja.

👉 Ada yang sebelum ini menafikan kesahan hibah harta bercagar, namun telah berubah 180 darjah. Baru kini menawarkan hibah harta bercagar.

👉 Ada yang telah berpengalaman luas bertahun-tahun menyediakan khidmat penyediaan deklarasi hibah rumah yang masih dalam pinjaman.

👉 Ada yang berpengalaman, namun status pendaftaran syarikat penyedia atau firma persendirian menimbulkan isu sustainability buat klien. Persoalan berbangkit – bagaimana jika syarikat ‘tutup kedai’?

👉 Ada yang tiada/kurang pengetahuan teknikal dan pengalaman terhad tentang hibah, tetapi tetap menawarkan perkhidmatan.

 

Sebagai perbandingan awal, syarikat atau organisasi mana yang anda lebih tertarik untuk berurusan?

 

Pemilihan syarikat penyedia tersangatlah penting

Dokumen yang dibuat menjadi bukti penting penyerahan sesuatu harta itu telah dilakukan oleh pemilik kepada penerima.

Lain penyedia, lain lah klausa dalam dokumen yang dihasilkan.

Jika klausa tidak jelas dan tidak bertepatan, lebih sukarlah untuk peguam berhujah mempertahankan kesahannya. 

 

Lebih Kritikal untuk Hartanah Bercagar

Malah keperluan untuk memilih penyedia dokumen yang berkemahiran lebih kritikal untuk hartanah bercagar.

Perlu saya nyatakan, terdapat khilaf ulama’ dalam menentukan hukum hibah hartanah dalam pinjaman. Ada pendapat yang membolehkan, dan ada pendapat yang tidak membolehkan.

Namun bagi yang arif, penentuan hukum akan mengambil kira maqasid syariah mengikut konteks masyarakat negara kita.   

Dalam konteks perundangan Malaysia, kita merujuk pihak berautoriti untuk pewarisan harta orang Islam iaitu Mahkamah Syariah.

Dalam rekod penghakiman, telah ada pun kes hibah harta bercagar terdahulu yang disahkan.

Tetapi ada juga yang ditolak.

Q: Apakah faktor yang menentukan samada dokumen hibah yang dibuat akan diterima atau ditolak?

A: Pematuhan rukun dan syarat hibah. Ia boleh menjadi kompleks, terutamanya bagi subjek rumah yang masih dalam pinjaman.

Oleh sedemikian, jika keutamaan anda untuk memastikan perancangan pewarisan yang dibuat lebih terjamin dapat dilaksanakan, faktor yang patut diutamakan adalah:

👉 kredibiliti penyedia dokumen,

👉 pengetahuan teknikaliti hibah yang mendalam, dan

👉 pengalaman luas. Lebih baik jika ada pengalaman mendapatkan perintah pengesahan Hibah.

 

Perbandingan Kaedah Hibah

Dalam industri hari ini ada tiga bentuk hibah hartanah yang dibuat:

 

A. Dokumen Hibah dituruti dengan pindahmilik rumah

Terdapat penyedia dokumen yang menyediakan dokumen hibah dan seterusnya menyaran pemilik agar terus membuat pindahmilik rumah kepada penerima dengan menggunakan Borang 14A.

Kesan langsung perlaksanaan hibah mengikut kaedah ini adalah hak milik rumah telah berpindah terus kepada penama yang baharu dalam rekod pejabat tanah. Sepertimana transaksi jualbeli.

Pemilik asal telah kehilangan hak dari sisi undang-undang.

Sekiranya pemberian hibah tersebut hendak ditarik balik, maka ia sukar untuk dilakukan. 

🥺 Seorang ayah boleh menarik balik pemberian hibah kepada anaknya tanpa memerlukan persetujuan anaknya itu. Bagaimanapun, sekiranya hibah rumah telah dibuat secara pindahmilik Borang 14A, bagaimana agaknya pembatalan hibah itu hendak dibuat tanpa mendapatkan persetujuan anak?

🥺 Selain itu, sekiranya penerima (contohnya anak) yang meninggal dunia terlebih dahulu manakala pemberi masih hidup lagi, ia tetap akan jadi pusaka penerima, iaitu menjadi hak waris-waris Faraid penerima.

 

B. Menggunakan Kaedah Mahkamah Sivil

Penyedia dokumen mempromosikan produk mereka sebagai ‘hibah’, tetapi pelanggan diminta menandatangani Surat Kuasa Wakil dan Surat Ikatan Amanah.

Apabila berlakunya kematian pelanggan, dua dokumen inilah yang akan dilaksanakan mengikut prosedur Mahkamah Sivil.

Bukannya dokumen akad hibah mengikut undang-undang Mahkamah Syariah.

Sekiranya ada pertikaian, dokumen ini akan dibicarakan di Mahkamah Sivil. Anda perlu memahami implikasi penggunaan Surat Kuasa Wakil dalam melaksanakan ‘hibah’, bagaimana ia dilaksanakan dan kos-kos yang terlibat.

 

C. Menggunakan Kaedah Mahkamah Syariah sepenuhnya.

Pengisytiharan Hibah melibatkan pewarisan harta orang Islam yang ditadbir di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, bukannya Mahkamah Sivil.

Dokumen hibah menerusi kaedah ini sekiranya perlu akan dibawa ke Mahkamah Syariah untuk dibicarakan dan mendapatkan pengesahan Hakim.

Ia berbeza dengan ‘hibah’ yang menggunakan kaedah Power of Attorney dan SIA dalam kaedah B yang mengguna pakai instrumen Sivil. 

 

Perbandingan Kos Perlaksanaan Hibah

Banyak prospek hanya membandingkan kos penyediaan dokumen hibah semata-mata, tetapi me’lupa’kan kos perlaksanaan yang perlu dibayar untuk melengkapkan prosedur.

Kos perlaksanaan sehingga selesai pindahmilik atau turunmilik adalah berbeza untuk kaedah dokumentasi Hibah mengikut Kaedah A, B atau C. Kos yang terlibat juga mungkin berlainan.

Kos perlaksanaan turunmilik kepada nama penerima berkait dengan kos pentadbiran pusaka. Ini kerana lazimnya penukaran hakmilik tersebut secara undang-undang ditangguhkan sehingga selepas kematian pemilik asal.

 

 

Prospek yang hendak membandingkan kos produk perlu jelas perbezaan carta alir pentadbiran pusaka yang dijalankan oleh setiap syarikat. Perlu faham caj yang nyata dan ‘tersembunyi’ kerana ada perbezaan kos yang signifikan disebabkan berbezanya kaedah yang digunapakai.

 

✍️ Terdapat penyedia dokumen yang mewajibkan syarikat dilantik sebagai wasi/pentadbir harta pusaka untuk membolehkan ‘hibah’ dilaksanakan.

✍️ Ada pula yang memberi kebebasan kepada pemilik harta untuk melantik pentadbir dalam kalangan waris atau selainnya. 

 

Kesannya signifikan kerana perlantikan wasi tersebut turut menjadi faktor yang menentukan di mana pentadbiran pusaka akan dijalankan – samada Pusaka Kecil, Mahkamah Tinggi, atau Amanah Raya. Walaupun nilaian harta pusaka tidak mencapai had RM2 juta yang ditentukan untuk diurus di Mahkamah Tinggi, sebagai contoh.  

Implikasinya?

Boleh mengakibatkan peningkatan kos yang ketara kerana urus tadbir yang dijalankan di Mahkamah Tinggi perlu melibatkan peguam.

 

Siapa yang menanggung kos perlaksanaan?

Terdapat juga perbezaan penawaran dari segi siapa yang menanggung kos merancang pewarisan; samada pemberi atau penerima:

 

👫🏽 Back-loading: Kos tinggi untuk perlaksanaan, iaitu lazimnya selepas pemberi hibah meninggal dunia. Maka waris yang akan menanggung kos tersebut. 

👫🏽 Front-loading: Kos perlaksanaan telah dibayar siap-siap oleh pemberi hibah. Menjadi mudah buat waris kerana waris tidak perlu membayar caj khasnya kos yang besar.

 

Kesimpulan

 

Perbezaan

Perbandingan antara penyedia dokumen

   

Penawaran dan pengalaman syarikat penyedia dokumen

 

A. Hibah hartanah yang tiada hutang sahaja

B. Sebelumnya menolak, kini buat hibah harta bercagar

C. Telah sekian lama menyediakan servis hibah harta bercagar

D. Terdedah kepada risiko syarikat penyedia tamat perkhidmatan

E. Pengetahuan dan pengalaman hibah yang terhad

 

   

Kaedah yang digunakan

 

A. Dokumen hibah dituruti terus dengan pindahmilik Borang 14A

B. Menggunakan kaedah Mahkamah Sivil

C. Menggunakan kaedah Mahkamah Syariah

   
       

Kos Yang Terlibat

 

– Perlu membandingkan kos penyediaan dokumen DAN kos perlaksanaan

– Kos perlaksanaan lazimnya melibatkan kos pentadbiran pusaka juga. Perlu faham bagaimana kaedah syarikat berkenaan melaksanakan hibah sehingga selesai turunmilik.

– Samada pusaka akan ditadbir di Pusaka Kecil, Mahkamah Tinggi atau Amanah  Raya.

– Kos nyata dan ‘tersembunyi’

– Adakah waris perlu menanggung kos perlaksanaan? Back-loading ATAU Front-loading.

   
       

 

Seringkali saya tekankan kepada prospek yang setelah berhubung dengan saya ingin survey produk hibah dari syarikat lain, bahawa bukanlah perkara mudah untuk membuat perbandingan dalam industri pewarisan ini.

Banyak faktor yang perlu difahami antaranya seperti yang saya huraikan di atas.

Ia bukanlah exhausted list dan masih perlu perincian lanjut, tetapi saya harap anda sedar dan dapat gambaran bahawa banyak lagi faktor selain kos penyediaan dokumen yang perlu diambil kira.

Boleh kenal pasti ciri-ciri yang menjadi keutamaan anda dalam pemilihan syarikat yang akan menyediakan dokumen pewarisan anda.

Contohnya, adakah anda mencari solusi yang murah pada awalnya tetapi kos tinggi akan ditanggung oleh waris? Atau anda mahukan solusi yang mana waris tidak perlu menanggung kos?

Elakkan analysis paralysis yang tidak berkesudahan, sehinggakan tertangguh tindakan.

Boleh PM saya untuk berbincang mengenai kaedah penyelesaian pewarisan harta anda.

 

 

 

Ansari
error: Sorry, content is protected!
Suka info yang anda baca?
.
Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Suka info yang anda baca?

.

Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Satu lagi langkah diperlukan sebelum langganan disahkan. Sila klik CONFIRM langganan di email anda!

Share This